Integrovaný portál města Ostravy
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní situace

Poslední změna: Středa 12.06.2013 23:51

V sekci Životní situace naleznete základní postupy řešení úředních záležitostí v různých situacích a informace o úřadech a institucích, které řeší danou agendu. Popisy řešení životních situací mají jednotnou strukturu - informace o příslušném úřadě, potřebných dokladech, výši správních poplatků naleznete v popisech kontrétních životních situací. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na agendy řešené úřady statutárního města Ostravy - Magistrátem města Ostravy nebo úřady městských obvodů, pro rozšířené informace a informace o agendách v působnosti jiných úřadů a institucí budete přesměrování na Portál veřejné správy.

Bydlení a nebytové prostory

Stěhování

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Hlášení trvalého pobytu

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, v rámci statutárního města Ostravy na úřadě městského obvodu

Životní situace na Portále veřejné správy

Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek

Postup změny místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek. O změnu můžete požádat na pobočkách České pošty, s. p.

Příspěvky a dotace

Životní situace na Portále veřejné správy

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Se žádostí se obraťte na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště úřadu práce podle místa trvalého pobytu.

Poštovní služby

Životní situace na Portále veřejné správy

Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek

Jako adresát poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek (dále jen "zásilky") můžete požádat, aby vám pošta dodávala zásilky na jiné místo, než je uvedeno v adrese. O změnu můžete požádat na pobočkách České pošty, s. p.

Balení poštovních zásilek a jejich následné podání

Obecné zásady pro balení zásilek

Reklamace nesplnění poštovní smlouvy

Reklamaci vnitrostátních zásilek lze zahájit do 1 roku ode dne podání, u mezinárodních zásilek lze reklamaci zahájit do 6 měsíců ode dne podání, reklamuje se nesplnění podmínek poštovní smlouvy.

Zásilky do zahraničí

Obecné zásady pro zasílání psaní a balíku do zahraničí.

Nesrovnalosti při poskytování základních poštovních služeb

Řešení nesrovnalostí, stížností na poskytované poštovní služby

Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám

Možnost doručení v místě uvedeném na zásilce nebo vydání u přepážky pošty.

Změna výplaty důchodu

Zahrnuje možnost změny způsobu výplaty, vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu, změnu trvalé adresy bydliště, dosílku důchodu.

Vydání průkazu příjemce pro fyzické osoby nebo právnické osoby

Postup při vydání dokladu opravňujícího k přijímání všech druhů zásilek, s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta, došlých na adresu zmocnitele - fyzické osoby

Žádost o spojovací číslo plátce SIPO

Služba umožňující plátci SIPO uhrazovat jedním dokladem platby pro několik organizací, které mají smlouvu uzavřenou s Českou poštou, s.p.

Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p.

Řešení možnosti výplaty důchodu prostřednictvím České pošty

Služby a sítě elektronických komunikací

Životní situace na Portále veřejné správy

Využívání rádiových kmitočtů - základní informace

Informace k využívání rádiových kmitočtů (elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení).

Žádost o podání informace (o činnosti Českého telekomunikačního úřadu)

Předmětem žádosti je sdělení informace o činnosti Českého telekomunikačního úřadu.

Reklamace

Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu.

Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě

Možné příčiny a řešení nekvalitního rozhlasového nebo televizního signálu.

Využívání rádiových kmitočtů při výkonu komunikačních činností podle všeobecného oprávnění

Životní situace zahrnuje závazné podmínky pro fyzické a právnické osoby při výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů.

Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby

Životní situace popisuje postup pro provozovatele nebo poskytovatele elektronických komunikačních zařízení a sítí při rušení jejich provozu.

Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Životní situace popisuje postup při změně, prodloužení doby platnosti nebo odnětí individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty

Životní situace popisuje postup v případě vzniku rušení nebo chybovosti signálu

Hasiči

Životní situace na Portále veřejné správy

Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Životní situace popisuje způsob varování obyvatelstva v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varovným signálem "Všeobecná výstraha"

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

Co dělat při ohlášení úniku nebezpečné chemické látky do životního prostředí

Postup občana, u kterého vznikl požár

Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

Stavební činnost

Stavba, nemovitost

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Koupě nemovitosti do vlastnictví statutárního města Ostrava, prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob

Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku Statutárního města Ostrava

Vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska pro územní a stavební řízení

Vyjádření k záměru, který má být realizován na území města Ostravy

Vydání územního rozhodnutí

Územně plánovací informace, poskytuje souhrn podmínek, za kterých je možno v daném území umístit stavbu.

Vyvlastnění - v souvislosti s vlastnickým právem nebo právem odpovídajícím věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě

Stanovisko SMO - vlastníka nemovitostí sousedících s pozemky na nichž je záměr realizace výstavby - jako účastníka územního řízení.

Občan a pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií

Povolování staveb, stavebních úprav, terénních úprav, odstraňování staveb

Katastr nemovitostí

Životní situace na Portále veřejné správy

Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

Cestování

Cestovní doklady

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vydání cestovního dokladu

Se zvířaty

Životní situace na Portále veřejné správy

Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci Evropské unie

V zahraničí - Krizové situace

Životní situace na Portále veřejné správy

Ztráta nebo odcizení důležitých osobních potřeb v zahraničí

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

Úmrtí občana České republiky v zahraničí

Živelní katastrofa v zahraničí

Hospitalizace v zahraničí

Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí

Pohřešování či únos občana České republiky v zahraničí

Pokuty uložené příslušným úřadem v zahraničí

Omezení osobní svobody v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí

Ztráta nebo odcizení finančních prostředků v zahraničí

Porucha vozidla nebo zadržení vozidla v zahraničí

Krach cestovní kanceláře v zahraničí

Trestná činnost v zahraničí

V zahraničí - Ověřování listin

Životní situace na Portále veřejné správy

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

Ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí

Zdravotní pojištění občana

Životní situace na Portále veřejné správy

Zdravotní pojištění českého občana v zemích EU, EHP a Švýcarska (přechodný pobyt)

Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska

Doprava a parkování, dopravně správní agendy

Pozemní komunikace

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Uzavírka pozemní komunikace

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Žádost o kolaudační souhlas

Žádost o ohlášení dopravní stavby

Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby

Životní situace na Portále veřejné správy

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava

Paměťové karty (digitální tachograf)

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf

PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf souběžně s řidičským průkazem

PKV - paměťová karta vozidla (podniku) - vydání PKV v systému digitální tachograf

PKS - paměťová karta servisní (dílny) - vydání PKS v systému digitální tachograf

Dopravní nehody

Životní situace na Portále veřejné správy

Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč

Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)

Dálniční kupóny a mýtné

Životní situace na Portále veřejné správy

Dálniční kupóny a mýtné

Evidenční karta řidiče, bodové hodnocení

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Profesní způsobilost řidiče

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Registrace vozidel

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. "depozit")

Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného než členského státu Evropské unie

Registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla

Vozidlo - zápis do registru historických a sportovních vozidel

Vozidlo - právo zástavní k silničnímu vozidlu

Životní situace na Portále veřejné správy

Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

Osvědčení STK a taxislužba

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

Vydání osvědčení podle obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy

Veřejná doprava

Životní situace na Portále veřejné správy

Nespokojenost s veřejnou dopravou

Přestavba silničního vozidla

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Přestavba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla (povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a následné schvalování technické způsobilosti)

Řidičské průkazy

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (zvolená životní situace)

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Vydání řidičského průkazu / udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem a nebo výměna řidičského průkazu Evropských společenství

Řidičské oprávnění - vrácení po dosažení 12 bodů

Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

Získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

Osobní doklady a Czech Point

Czech Point - vydávání výpisů z veřejných evidencí

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Czech Point - vydávání výpisů z veřejných evidencí

Identifikace klienta

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Identifikace klienta

Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

Rodná čísla

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Přidělení rodného čísla

Ověřování rodného čísla

Osvědčování rodného čísla

Životní situace na Portále veřejné správy

Potvrzování změny rodného čísla

Občanské průkazy

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Hlášení trvalého pobytu

Vydání občanského průkazu

Evidence obyvatel

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Zprostředkování kontaktu

Výdej údajů z evidence obyvatel

Ohlášení adresy pro doručování písemností

Cestovní doklady

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vydání cestovního pasu

Státní občanství

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Udělení státního občanství České republiky

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Pozbytí státního občanství České republiky

Nabývání státního občanství České republiky některými bývalými československými státními občany podle zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

Nabytí státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

Nabytí českého státního občanství osvojením

Nahlédnutí do sbírky listin, vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

Řidičské průkazy

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (zvolená životní situace)

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Vydání řidičského průkazu / udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem a nebo výměna řidičského průkazu Evropských společenství

Řidičské oprávnění - vrácení po dosažení 12 bodů

Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

Získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

Sociální péče a zdravotnictví

Sociálně-právní ochrana dětí

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte atd.

Dítě s výchovnými problémy

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb

Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené

Výdej lékařských předpisů označených modrým pruhem

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Výdej lékařských předpisů označených modrým pruhem

Bezbariérové byty (byty zvláštního určení)a Byty v domech zvláštního určení (bezbariérové byty v domech s pečovatelskou službou)

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Bezbariérové byty (byty zvláštního určení)a Byty v domech zvláštního určení (bezbariérové byty v domech s pečovatelskou službou)

Hygiena

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob

Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Léčiva

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Nakládání s nepoužitelnými léčivy

Potraviny

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Reklamace zkažené potraviny

Jak se bránit proti nevyhovujícím potravinám v obchodní síti

Podezření z onemocnění způsobeného požitím zdravotně závadné potraviny

Zdravotní pojištění

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Oznámení důležitých změn zdravotní pojišťovně

Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem

Změna zdravotní pojišťovny a registrace u nově zvolené zdravotní pojišťovny

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů

Zdravotní pojištění českého občana v zemích EU, EHP a Švýcarska (přechodný pobyt)

Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou

Žádost osoby samostatně výdělečně činné o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Odvod pojistného za osobu samostatně výdělečně činnou, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost

Registrace přeshraničního pracovníka, který pracuje v členském státě Evropské unie, bydlí v České republice

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, která je současně zaměstnancem (a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů)

Zdravotně postižení

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Příspěvek na péči

Invalidita a žádost o invalidní důchod

Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Zotavovací akce

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

Živnostníci, obchod, služby a podnikání

Živnostenské podnikání - oprávnění k provozování živnosti volné

Informace pro fyzické/ právnické osoby s bydlištěm/ sídlem na území ČR

Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Informace pro zahraniční osoby

Rozšířené informace pro podnikající fyzické a právnické osoby na Portále veřejné správy.

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky, Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Živnostenské podnikání - oprávnění k provozování živnosti vázané

Informace pro fyzické/ právnické osoby s bydlištěm/ sídlem na území ČR

Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem na území na území České republiky (Česká právnická osoba)

Informace pro zahraniční osoby

Rozšířené informace pro podnikající fyzické a právnické osoby na Portále veřejné správy.

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky, Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Živnostenské podnikání - oprávnění k provozování živnosti řemeslné

Informace pro fyzické/ právnické osoby s bydlištěm/ sídlem na území ČR

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Informace pro zahraniční osoby

Rozšířené informace pro podnikající fyzické a právnické osoby na Portále veřejné správy.

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky, Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Živnostenské podnikání - oprávnění k provozování živnosti koncesované

Informace pro fyzické/ právnické osoby s bydlištěm/ sídlem na území ČR

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba)

Informace pro zahraniční osoby

Rozšířené informace pro podnikající fyzické a právnické osoby na Portále veřejné správy.

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky, Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Živnostenské podnikání - ohlášení změn, výpis z živnostenského rejstříku

Agendy živnostenského úřadu

Ohlášení změn, přerušení a zrušení živnostenského oprávnění, ustanovení nového odpovědného zástupce, provozovna

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Finance

Životní situace na Portále veřejné správy

Daně - Daňová přiznání

Daně - Opravné prostředky

Daně - Placení daní

Daně - Registrační a oznamovací povinnost

Daně - Ukončení činnosti

Daně - Vyměření daně

Daně - Zastupování

Náhrady škod

Podpora podnikání

Podpora zaměstnanosti

Registr úvěrů

Zdravotní pojištění

Bezpečnost práce

Životní situace na Portále veřejné správy

Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele

Hospodářská soutěž

Životní situace na Portále veřejné správy

Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace pro vybrané obory podnikání

Životní situace na Portále veřejné správy

Autorizace a kvalifikace

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací

Udělení autorizace fyzickým a právnickým osobám

Cestovní ruch

Podání žádosti o koncesi k provozování cestovní kanceláře

Žádost o poskytnutí dotace ze Státního programu podpory cestovního ruchu

Doprava

Přestavba silničního vozidla

Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydání paměťové servisní karty pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Výroba jednotlivého silničního vozidla (povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a následné schvalování technické způsobilosti)

Dražby

Předložení žádosti o koncesi dražebníka

Ostatní

Ochrana průmyslového vlastnictví

Životní situace na Portále veřejné správy

Zápis užitného vzoru

Udělení patentu na vynález

Zápis ochranné známky

Zápis topografií polovodičových výrobků

Zápis průmyslového vzoru

Zápis označení původu nebo zeměpisného označení

Sociální zabezpečení

Životní situace na Portále veřejné správy

Důchodové pojištění

OSVČ

Zaměstnavatelé

e-Podání

Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy

Životní situace na Portále veřejné správy

Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy

Podání žádosti o výpis a změnu údajů ze základních registrů

Životní situace na Portále veřejné správy

Podání žádosti o výpis a změnu údajů ze základních registrů

Čistota a životní prostředí

Životní prostředí

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Informace o veřejné zeleni

Žádost o kolaudační souhlas

Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa

Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Žádost o souhlas s upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádost o vydání rozhonutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Komunální odpad

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Komunální odpad - nádoby

Poplatek za komunální odpad

Hygiena

Životní situace na Portále veřejné správy

Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob

Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Rybářské a lovecké lístky

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání rybářského lístku

Označení psa čipem a evidence chovatelů

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Žádost o příspěvek na čipování psa

Informace o příspěvku a podmínkách poskytnutí příspěvku na čipování získáte na příslušném úřadě městského obvodu dle místa evidence.

Poplatky

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Konání veřejných sbírek

Platba správních a místních poplatků, jiné platby s výjimkou pokut

Poplatek za komunální odpad

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO

Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

Na základě rozhodnutí /příkazu/ vydaného v rámci příslušných odborů Magistrátu města Ostravy nebo orgánem územního samosprávného celku /Městská policie Ostrava/.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Rodina

Důchodový věk

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Vdovský důchod

Vdovský důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, vdova.

Úprava vdovských důchodů

Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle tohoto zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1.1.1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok.

Zaměstnávání starobních důchodců

Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

Vdovecký důchod

Vdovecký důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, vdovec.

Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod je druh starobního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených zákonem pojištěnec již před dosažením důchodového věku.

Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p.

Výplatu důchodů provádí Česká pošta, s.p., na základě smlouvy s Českou správou sociálního zabezpečení. Příkazy k výplatě, změně výše nebo zastavení výplaty důchodu je oprávněna vydávat pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Změna výplaty důchodu

Změny, o které lze požádat na poště: změna způsobu výplaty (doručovatelem v místě bydliště nebo u přepážky pošty), vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu, změna trvalé adresy bydliště, dosílka důchodu.

Odchod do starobního důchodu

Starobní důchod je jednou z dávek důchodového pojištění. Odchod do starobního důchodu je podmíněn dosažením určitého věku a získáním potřebné doby pojištění.

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jména a příjmení

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Ženská příjmení

Změna příjmení při zápisu uzavření manželství, zápisu narození dítěte.

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení.

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Manželství

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Uzavření manželství - formou občanského sňatku

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Uzavření manželství - formou církevního sňatku

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Uzavření manželství zástupcem

Z důležitých důvodů může příslušný úřad povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce.

Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života

Není třeba předkládat doklady, které jsou jinak k uzavření manželství potřeba. Snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly, a předložit platný doklad totožnosti.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině

Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Rodičovství - Narození dítěte

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Porodné

Porodné je dávka, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního živého dítěte.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině

Peněžitá pomoc v mateřství

V souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě náleží z nemocenského pojištění peněžitá pomoc v mateřství.

Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Je stanovena zákonná povinnost oznámit narození pojištěnce do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek.

Rodičovství - Náhradní rodinná výchova

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče)

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Odměna pěstouna je jednou z dávek pěstounské péče.

Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče)

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Příspěvek při převzetí dítěte je jednou z dávek pěstounské péče.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče)

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je jednou z dávek pěstounské péče.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče)

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednou z dávek pěstounské péče.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče)

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je jednou z dávek pěstounské péče.

Rodičovství - Péče o dítě

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)

Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.

Rozvod manželství

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Rozvod manželství

Rozvod manželství představuje právní akt ukončení manželství.Žalobu podává vždy jeden z manželů.

Úmrtí

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Vdovský důchod

Vdovský důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, vdova.

Vdovecký důchod

Vdovecký důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, vdovec.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok, za podmínek stanovených zákonem, nezaopatřené dítě, a to jak nezletilé, tak i zletilé, mladší 26 let.

Změna výplaty důchodu

Příkazy k výplatě, změně výše nebo zastavení výplaty důchodu je oprávněna vydávat pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

Jednorázová peněžní částka náleží osobám, jimž nevznikl nárok na příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., podle zákona č. 357/2005 Sb. nebo nárok na zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. jen proto, že nepobírají stanovený druh důchodu z českého důchodového pojištění.

Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příplatek k důchodu náleží některým legionářům, účastníkům národního boje za osvobození a poživatelům vdovských, vdoveckých důchodů po těchto osobách, sirotkům po účastnících národního boje za osvobození.

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvek náleží některým osobám, jimž byla výše důchodu upravena jako účastníkům odboje, které v období komunistického režimu vykonaly trest odnětí svobody nebo vazbu a později byly stanoveným způsobem rehabilitovány, které v období komunistického režimu byly zařazeny v táborech nucených prací, pracovních útvarech, centralizačních klášterech anebo vojenských táborech nucených prací, vdovám a vdovcům po těchto osobách, některým účastníkům povstání v květnu 1945.

Zaměstnání

Daňová přiznání

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání je určeno poplatníkům daně z příjmu fyzických osob, kteří měli ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, nebo jiné příjmy.

Placení záloh na daň z příjmů fyzickými osobami

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období.

Vznik povinnosti podat daňové přiznání a hlášení k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání nebo hlášení jste povinni podat, pokud vám vzniká v souladu se zákonem o správě daní a poplatků nebo v souladu se zvláštním předpisem tato povinnost, nebo pokud jste k tomu byli správcem daně vyzváni.

Kvalifikace - Hornictví a výbušniny

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní

Závodní je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič

Důlní měřič je fyzická osoba odborně způsobilá provádět a řídit jednotlivá měření při důlně měřické činnosti.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik

Geomechanik je fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost v protiotřesové oblasti.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní lomu

Závodní lomu je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomech.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní dolu

Závodní dolu je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na dole.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - vedoucí větrání

Vedoucí větrání je fyzická osoba způsobilá k řízení větrání dolu při hornické činnosti.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant

Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se této činnosti.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič

Osvědčení osvědčuje, že jako fyzická osoba jste odborně způsobilí provádět a řídit důlně měřickou činnost.

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr

Střelmistr je fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím malého rozsahu.

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik

Oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika opravňuje fyzickou osobu k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - bezpečnostní technik

Bezpečnostní technik je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - odpalovač ohňostrojů

Odpalovačem ohňostrojů je fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k ohňostrojným pracím.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů

Hodnotitel rizik ukládání odpadů (dále jen "hodnotitel rizik") je fyzická osoba způsobilá vypracovávat integrovanou analýzu úložiště a provádět hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích.

Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů

Technický vedoucí odstřelů je fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím velkého rozsahu.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací elektrických zařízení

Projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci.

Kvalifikace - Potraviny

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Žádost o zkoušku ze znalosti hub a vydání osvědčení

Zkoušku ze znalosti hub musí mít každý, kdo uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.

Kvalifikace - Požární ochrana

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Získání osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby

Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění povinností podle § 5, 6, 6a odst. 1, 16 odst. 1 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Získání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

Technik požární ochrany je oprávněn k plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, 16 odst. 1 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikace - Příroda a zemědělství

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Uznání osoby k provádění zkoušek za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky

Způsobilost k provádění úředně uznaných zkoušek musí být potvrzena formou osvědčení o způsobilosti k této činnosti ve vymezených oblastech zkoušek vydaného Státní rostlinolékařskou správou.

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou.

Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik), vydávaného podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odborně způsobilá osoba (balneotechnik) je oprávněna k plnění odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod podle § 19 zákona č. 164/2001 Sb.

Kvalifikace - Rekvalifikace

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Kvalifikace - Udělení autorizace a uznání kvalifikace

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací

Držitel kvalifikace z jiného nebo jiných členských států Evropské unie, EHP či Švýcarska může požádat o uznání odborné kvalifikace.

Vydání osvědčení o získání dílčí kvalifikace

Na základě zákona č. 179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, je možné nechat si složením zkoušky uznat své znalosti a dovednosti, a to bez ohledu na to, jak jich člověk nabyl.

Udělení autorizace fyzickým a právnickým osobám

Na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, je možné požádat o udělení autorizace, která je podmínkou pro možnost zkoušet a udělovat osvědčení o získání dílčí kvalifikace.

Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Vydání osvědčení a následná evidence zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vykonání aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice

V této věci je oprávněn jednat lékař, zubní lékař nebo farmaceut cizí státní příslušnosti, který získal kvalifikaci mimo prostor Evropské unie.

Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice

O uznání této způsobilosti musí požádat každý, kdo získal způsobilost v jiném členském státě Evropské unie než v České republice a kdo chce toto povolání v České republice vykonávat jako usazená osoba.

Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice

O uznání této způsobilosti musí požádat každý, kdo získal způsobilost v jiném členském státě Evropské unie než v České republice a kdo chce toto povolání v České republice vykonávat jako usazená osoba.

Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o získání specializované způsobilosti dle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.

Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice dle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v České republice lze uznat lékaři, zubnímu lékaři či farmaceutovi, který získal způsobilost v jiném členském státě Evropské unie než v České republice.

Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém

O uznání způsobilosti musí požádat každý, kdo získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání mimo členské státy Evropské unie nebo ten, kdo absolvoval akreditovaný studijní program v České republice v jiném jazyce než českém a chce toto povolání v České republice vykonávat.

Kvalifikace - Zeměměřictví

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby

Onemocnění

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Nemocenské - dočasná pracovní neschopnost zaměstnance; nařízení karantény

Nemocenské náleží pojištěnci, tj. zaměstnanci, jestliže byl lékařem uznán pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání nebo nemůže vykonávat zaměstnání pro nařízenou karanténu a splňuje i ostatní stanovené podmínky.

Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)

Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění.

Podpora zaměstnanosti

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky.

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce České republiky uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Těhotenství a mateřství

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

V zahraničí

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Získání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

Technik požární ochrany je oprávněn k plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, 16 odst. 1 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ztráta zaměstnání

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Ztráta zaměstnání

Při ztrátě stálého příjmu ze zaměstnání si vhodné zaměstnání zabezpečujete sami, prostřednictvím agentur práce nebo za pomoci příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen "Úřad práce").

Podpora v nezaměstnanosti

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce při splnění zákonem stanovených podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Ostatní

Vidimace a legalizace

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Vidimace a legalizace

Občanské aktivity

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Konání místního referenda

Shromažďování občanů

Stížnosti a petice - podání na orgány města Ostrava, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava

Životní situace na Portále veřejné správy

Jak vyhlásit místní referendum

Registrace politické strany nebo politického hnutí

Registrace občanského sdružení

Petice

Lustrace

Životní situace na Portále veřejné správy

Vystavení opisu lustračního osvědčení

Vystavení lustračního osvědčení jednotlivci

Vystavení lustračního osvědčení na žádost organizace

Archivy a statistiky

Životní situace na Portále veřejné správy

Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Využívání archivních informací

Žádost o statistické informace

Vyplňování a zasílání statistických informací respondenty Českého statistického úřadu

Odškodnění

Agendy řešené magistrátem a úřady městských obvodů

Vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Agendy řešené externími institucemi veřejné správy

Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

Poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti na základě zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem

Ombudsman

Životní situace na Portále veřejné správy

Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)

Přístup k informacím

Agendy řešené úřady statutárního města Ostravy

Žádosti o informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Životní situace na Portále veřejné správy

Poskytování informací o stavu životního prostředí

Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy

Trestní oznámení

Životní situace na Portále veřejné správy

Podání trestního oznámení

Seznamy StB

Životní situace na Portále veřejné správy

Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB

Elektronický podpis

Životní situace na Portále veřejné správy

Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci

Soudy

Životní situace na Portále veřejné správy

Poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti na základě zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem

Rozvod manželství

Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora

Podání trestního oznámení

Podání žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti ČR

Státní majetek

Životní situace na Portále veřejné správy

Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Kontakt

Kontaktní centrum MMO

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922

 

Czechpoint

 

Datove-schranky